Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Harriët's mode

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van  Harriët's  mode(hierna te noemen de leverancier) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door de leverancier worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door de leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en de leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op de grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de leverancier. De leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de leverancier te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de leverancier dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN (VAN VERKRIJGBARE PRODUCTEN IN DE WEBSHOP VAN LEVERANCIER)

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in EURO’S inclusief BTW voor de webshop en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden direct vooraf aan de door uw bestelde webshop bestellingen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u niet gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, de leverancier zal U van een eventuele prijsstijging direct in kennis stellen.

Eventuele prijsstijgingen binnen 10 dagen voor uitlevering van Uw bestelling zullen niet doorberekend worden.

ARTIKEL 4. LEVERING

De door de leverancier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op de grond van enige overeenkomst aan de leverancier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de levering op u over.

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de leverancier geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De leverancier garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

ARTIKEL 6A. RECHTEN LOGO EN NAAM

Bij het geven van een productieopdracht wordt van de opdracht verwacht dat hij niet in strijd handelt met onrechtmatig gebruik van enigerlei logo c.q. naam. De leverancier kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. De leverancier vrijwaart zich voor alle klachten die voortvloeien uit het verkeerd of onrechtmatig aanbrengen van een logo c.q. naam als in opdracht gegeven door de opdrachtgever.

ARTIKEL 7. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

U hebt de verplichting om bij de levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de leverancier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan de leverancier te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt is en waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor eigen rekening komen.

ARTIKEL 8. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen te gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de leverancier, dan wel tussen de leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de leverancier, is de leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de leverancier.

ARTIKEL 9. PERSOONSGEGEVENS

De leverancier zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

Onverminderd de overig aan haar toekomende rechten, heeft de leverancier ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zinder dat de leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naast maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de leverancier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 11. DIVERSEN

Indien u aan de leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is de leverancier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de leverancier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door de leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht als nog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de leverancier deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling te komen vervallen en deze worden vervangen door een door de leverancier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechten, verplichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

RETOUR

Voor alle artikelen geldt dat zij binnen 14 dagen door de consument kunnen worden teruggezonden naar Harriët's mode. De artikelen dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren, waarbij het artikel retour moet worden gestuurd met alle merk/prijskaartjes intact en aangecht. Wanneer klanten zelf merk/prijskaartjes aanhechten gaan wij er vanuit dat het artikel gedragen is. Wanneer het artikel een cadeau is knip dan enkel het gedeelte met de prijssticker van het kaartje af.  In het geval dat artikelen in dusdanige conditie verkeren dat deze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden zullen kosten worden berekend voor het verkoopbaar maken van het artikel. Deze kosten zullen worden verrekend met het terug te storten bedrag. Voordat een artikel geretourneerd wordt, moet eerst contact worden opgenomen met onze klantenservice via contact@harriets.nl. Harriët's mode zal het bedrag binnen 14 dagen op uw rekening terugstorten inclusief de retourkosten van €6,95 of €4,95. Het retour sturen van artikelen is voor risico van de klant om misverstanden te voorkomen kan men het beste kiezen voor een koerierdienst die gebruik maakt van 'track-and-trace',  zodat de zendingen te volgen zijn. Artikelen kunnen niet onder rembours terug gezonden worden. Artikelen kunnen ook geruild/teruggebracht worden in de fysieke winkel te Alexandrium Shoppingcenter in Rotterdam. Harriet's hanteert de wettelijke regel dat verzendkosten naar de koper voor rekening komen van de klant, de kosten van een eventuele retourzending worden teruggestort.

 

 

 

SERVICE & GARANTIE

Harriët's mode garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Harriët's mode of de fabrikant zijn verricht.
• indien de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
• indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
• Indien bedrukte kleding niet volgens de opgegeven wasvoorschriften is behandeld. Bedrukte kleding altijd binnenste buiten wassen op niet meer dan 30 graden en nooit in de droger.

GARANTIEBEWIJS

Voor garantie aanspraken kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ook een e-mail sturen naar contact@harriets.nl Onze klantenservice neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Retouradres:
Service/ontvangst punt
p/a
Harriët's mode
Poolsterstraat 49
3067LX Rotterdam
Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN HARRIËT`S MODE
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Harriët`s mode(hierna te noemen de leverancier) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door de leverancier worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door de leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en de leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op de grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de leverancier. De leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de leverancier te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de leverancier dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN (VAN VERKRIJGBARE PRODUCTEN IN DE WEBSHOP VAN LEVERANCIER)
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in EURO’S inclusief BTW voor de webshop en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden direct vooraf aan de door uw bestelde webshop bestellingen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u niet gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, de leverancier zal U van een eventuele prijsstijging direct in kennis stellen.
Eventuele prijsstijgingen binnen 10 dagen voor uitlevering van Uw bestelling zullen niet doorberekend worden.
ARTIKEL 4. LEVERING
De door de leverancier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op de grond van enige overeenkomst aan de leverancier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de levering op u over.
ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de leverancier geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De leverancier garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
ARTIKEL 6A. RECHTEN LOGO EN NAAM
Bij het geven van een productieopdracht wordt van de opdracht verwacht dat hij niet in strijd handelt met onrechtmatig gebruik van enigerlei logo c.q. naam. De leverancier kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. De leverancier vrijwaart zich voor alle klachten die voortvloeien uit het verkeerd of onrechtmatig aanbrengen van een logo c.q. naam als in opdracht gegeven door de opdrachtgever.
ARTIKEL 7. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID
U hebt de verplichting om bij de levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de leverancier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan de leverancier te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt is en waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor eigen rekening komen.
ARTIKEL 8. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen te gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de leverancier, dan wel tussen de leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de leverancier, is de leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de leverancier.
ARTIKEL 9. PERSOONSGEGEVENS
De leverancier zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
ARTIKEL 10. OVERMACHT
Onverminderd de overig aan haar toekomende rechten, heeft de leverancier ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zinder dat de leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naast maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de leverancier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
ARTIKEL 11. DIVERSEN
Indien u aan de leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is de leverancier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de leverancier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door de leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht als nog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de leverancier deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling te komen vervallen en deze worden vervangen door een door de leverancier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op alle rechten, verplichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
RETOUR
Voor alle artikelen geldt dat zij binnen 14 dagen door de consument kunnen worden teruggezonden naar Harriët`s mode. De artikelen dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren, waarbij het artikel retour moet worden gestuurd in originele onbeschadigde verpakking met alle merk/prijskaartjes intact. Wanneer klanten zelf merk/prijskaartjes aanhechten gaan wij er vanuit dat het artikel gedragen is. Wanneer het artikel een cadeau is knip dan enkel het gedeelte met de prijssticker van het kaartje af. Wanneer artikelen in dusdanige conditie zijn dat deze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden zullen er kosten gerekend worden voor verkoopbaar maken van het artikel. Deze kosten zullen worden verrekend met het terug te storten bedrag. Voordat een artikel geretourneerd wordt, moet er eerst contact zijn geweest met onze klantenservice via contact@harriets.nl. Harriët`s mode zal het bedrag binnen 14 dagen op uw rekening terugstorten inclusief de verzendkosten van €6,95. Het retour sturen van artikelen is voor risico van de klant om misverstanden te voorkomen kan men het beste kiezen voor een koerierdienst die gebruik maakt van `track-and-trace`, zodat de zendingen te volgen zijn. Artikelen kunnen niet onder rembours terug gezonden worden. Artikelen kunnen ook geruild/teruggebracht worden in de fysieke winkel te Alexandrium Shoppingcenter in Rotterdam.SERVICE & GARANTIE
Harriët`s mode garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Harriët`s mode of de fabrikant zijn verricht.
• indien de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
• indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
• Indien bedrukte kleding niet volgens de opgegeven wasvoorschriften is behandeld. Bedrukte kleding altijd binnenste buiten wassen op niet meer dan 40 graden en nooit in de droger.
GARANTIEBEWIJS
Voor garantie aanspraken kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ook een e-mail sturen naar contact@harriets.nl Onze klantenservice neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Retouradres (geen bezoekadres)
Service/ontvangst punt
p/a
Harriët`s mode
Poolsterstraat 49
3067LX Rotterdam
Nederland
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2020 Harriët's | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.